Pagėgių savivaldybės teritorija

2017 m. gegužės 18 d. Pagėgių savivaldybės sprendimu Nr. T-83 nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka.

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastoviąją dvinarės rinkliavos įmokos dalį privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar jų įgalioti asmenys.

Pagėgių savivaldybės daugiabučių namų gyventojai bei kiti vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, pastovi ir kintama vietinės rinkliavos dalys skaičiuojamos nuo jiems priklausančio turto ploto. Individualių namų gyventojams bei juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais, pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto ploto, o kintamoji – nuo konteinerių skaičiaus, tūrio ir jų ištuštinimo dažnio.

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos Metinis pastoviosios dalies dydis Metinis kintamosios dalies dydis
Viešbučių paskirties objektai 0,15 EUR/10 m2 0,51 EUR/10 m2
Administracinės paskirties objektai 0,13 EUR/10 m2 0,36 EUR/10 m2
Prekybos paskirties objektai 0,16 EUR/10 m2 0,43 EUR/10 m2
Paslaugų paskirties objektai 0,15 EUR/10 m2 0,36 EUR/10 m2
Maitinimo paskirties objektai 0,15 EUR/10 m2 0,63 EUR/10 m2
Transporto (tame tarpe garažai, išskyrus individualių (bendrijų) garažus) paskirties objektai 0,04 EUR/10 m2 0,31 EUR/10 m2
Individualių (bendrijų) garažų paskirties objektai 0,65 EUR/1 objekt. 2,47 EUR/1 objekt.
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,04 EUR/10 m2 0,39 EUR/10 m2
Sandėliavimo paskirties objektai 0,04 EUR/10 m2 0,13 EUR/10 m2
Kultūros paskirties objektai 0,08 EUR/10 m2 0,09 EUR/10 m2
Mokslo paskirties objektai 0,08 EUR/10 m2 0,11 EUR/10 m2
Gydymo paskirties objektai 0,19 EUR/10 m2 0,22 EUR/10 m2
Poilsio paskirties objektai 0,16 EUR/10 m2 0,30 EUR/10 m2
Sporto paskirties objektai 0,08 EUR/10 m2 0,18 EUR/10 m2
Religinės paskirties objektai 0,03 EUR/10 m2 0,19 EUR/10 m2
Specialiosios paskirties objektai 0,03 EUR/10 m2 0,35 EUR/10 m2
Sodų paskirties objektai 2,97 EUR/1 objekt. 6,87 EUR/1 objekt.
Žemės ūkio paskirties objektai (pastatai skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (fermos, daržinės, svirnai, sandėliai, garažai technikai laikyti, šiltnamiai)) 0,01 EUR/10 m2 0,05 EUR/10 m2
Kiti objektai 0,06 EUR/10 m2 0,35 EUR/10 m2
Netinkami naudojimui objektai 5,6 EUR/1 objekt.

Pateikus mokėjimo pranešimą vietinės rinkliavos mokestį galima sumokėti „Maxima“ prekybos centruose, „Perlo“ loterijos terminaluose, AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos spauda“ kioskuose.

Pageidaujantys vietinės rinkliavos mokestį už atliekų surinkimą mokėti elektroniniu būdu, gali pasinaudoti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro savitarnos svetaine https://www.ekoatris.lt/#login („Paysera” mokėjimų sistema) arba naudotis specializuota mokėjimų platforma www.vienasaskaita.lt.

Taip pat mokestį galima sumokėti  mokėjimo pavedimu  į žemiau nurodytas sąskaitas. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą ir mokėtojo kodą, kurį rasite mokėjimo pranešime.

Įmokos kodas 723394

Pagėgių savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojai

Luminor Bank AS Sąskaita Nr. LT794010041600465883
AB „Swedbank“ Sąskaita Nr. LT957300010129007473
AB Šiaulių bankas Sąskaita Nr. LT237181300003130190

Kita aktuali informacija Pagėgių sav. vietinės rinkliavos mokėtojams
 

Jei nesinaudojote savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, galite būti atleistas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo.

Tokiu atveju UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – UAB TRATC) reikia pateikti prašymą bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus: elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį arba seniūnijos išduotą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla.

Jei pateiksite elektros tiekėjo pažymą už praėjusius kalendorinius metus, tai per prašomą laikotarpį turi būti sunaudota ne daugiau kaip 180 kWh elektros energijos. O jei deklaruosite, kad nekilnojamo turto objekte negyvensite arba nevykdysite ūkinės veiklos ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, elektros energijos kiekis neturi viršyti 45 kWh.

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už praėjusius kalendorinius metus

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už ateinantį laikotarpį

Jeigu Jūsų nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, turite tiesę kreiptis į UAB TRATC ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją.

Sprendimus dėl nekilnojamojo turto paskirties arba ploto keitimo priima UAB TRATC.

NT ploto/paskirties tikslinimo deklaracija

Jei Jūsų nekilnojamo turto objektas yra avarinės būklės, galite pateikti argumentuotą prašymą dėl jo įtraukimo į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją.

Taip pat turite pateikti aplinkybes nurodančius dokumentus (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs), seniūnijos išduota ir seniūno patvirtinta pažyma, kurioje nurodyta, kad nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti ar yra avarinės būklės, kitus dokumentus).

Dvinarės rinkliavos dydis už netinkamus naudoti nekilnojamojo turto objektus – 6,72 eurai už objektą metams.

Vietinės rinkliavos įmokos nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Prašymas dėl NTO įtraukimo į netinkamų naudoti ar nenaudojamų NTO kategoriją

Pagėgių savivaldybės teritorijoje yra taikomos 2017 m. gegužės 18 d. Pagėgių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-88  priimtos lengvatos:

a)      Jei Jūsų nekilnojamojo turto objektas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais, nuo 2 km ir toliau – 50 procentų.

Prašymas dėl lengvatos atstumui

  1. Kai būste nėra gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų vietinės rinkliavos įmoka mažinama 30 procentų:

nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą;

nedirbantiems asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo, ir gyvenantiems vieniems arba su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą.

Prašymas lengvatai

c)   100 proc. vietinės rinkliavos įmokos dydžio lengvata yra taikoma religinės paskirties ir vietos bendruomenių nekilnojamojo turto objektams;

d)   Prašymus dėl nenumatytų, tačiau išimtinais atvejais galimų lengvatų taikymo galite pateikti UAB TRATC.

Vėliau gauti prašymai yra perduodami nagrinėti Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą.

Galutinį sprendimą dėl lengvatos taikymo ar netaikymo priima Pagėgių savivaldybės taryba.

Prašymas Pagėgių savivaldybės administracijai

Dėl vietinės rinkliavos mokėjimo patikslinimo ar kitų nenumatytų aplinkybių mokėtojas gali kreiptis į UAB TRATC užpildydamas prašymą.

Prašymas UAB TRATC

Jeigu pageidaujate mokėjimo pranešimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gauti tik elektroniniu būdu ir atsisakyti popieriuje spausdinto varianto, galite užpildyti prašymą ir pateikti jį UAB TRATC.

Jei naudojatės UAB TRATC savitarnos svetaine, popierinių mokėjimo pranešimų galite atsisakyti paslaugos informacijoje pažymėjus „Nesiųsti paštu“.

Prašymas Nesiųsti paštu

Išsamesnė informacija teikiama Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) padalinyje Pagėgiuose, Vilniaus g. 25, tel. 8 441 54732, el. p. pagegiai@uabtratc.lt.

Atliekų išvežimo, konteinerių išdavimo bei žymėjimo klausimais informacija teikiama: tel. 8 449 74307, el. p. ecoservice@ecoservice.lt.