Tyrimai ir monitoringas

Aplinkos monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka atliekami teršalų kiekio aplinkoje ir aplinkos parametrų matavimai, poveikio gamtinei aplinkai vertinimas ir prognozavimas.

Monitoringo tikslas – kiekvienais metais matuojant įrenginiuose vykstančių technologinių procesų parametrus, kurie susiję su teršalų išmetimu/išleidimu, energijos suvartojimu ir (ar) atliekų susidarymu, stebėti ir vertinti, ar ūkio subjektas laikosi technologinio režimo ir nesukelia didesnio už leistiną aplinkos teršimo.