Apie TRATC

Keturios Tauragės regiono savivaldybės, siekdamos sukurti vieningą ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą regione, 2002 metais pasirašė Jungtinės veiklos ir Steigimo sutartis ir įsteigė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą. Steigėjai:

Tauragės rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Pagėgių rajono savivaldybė

Savivaldybės įsteigtai įmonei pavedė organizuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus Tauragės regione. Visos savivaldybių pavestos funkcijos nurodytos Koncesijų sutartyse.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas

TRATC akcininkai:

  • Tauragės rajono savivaldybė, kuriai priklauso  129  paprastosios vardinės akcijos.
  • Jurbarko rajono savivaldybė, kuriai priklauso  92 paprastosios vardinės akcijos.
  • Šilalės rajono savivaldybė, kuriai priklauso  79  paprastosios vardinės akcijos.
  • Pagėgių savivaldybė, kuriai priklauso  30  paprastosios vardinės akcijos.

Direktorius

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – TRATC) veikia vadovaudamasis įstatais. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto ir pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais.

Pasinaudojus Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšomis sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra – pastatytas aplinkosauginius reikalavimus atitinkantis sąvartynas, įrengtos didžiųjų atliekų surinkimo  ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės savivaldybėse, uždaryti  ir sutvarkyti seni sąvartynai bei šiukšlynai. Šiuo metu Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, keturias didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės,  keturias  žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles ir bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelę.

Nuo 2007 metų iki 2012 metų Tauragės regione uždaryti ir rekultivuoti 6 sąvartynai ir 53 šiukšlynai: Tauragės r. savivaldybėje uždaryti ir sutvarkyti  2 sąvartynai ir 11 šiukšlynų , Jurbarko r. savivaldybėje – 2 sąvartynai ir 15 šiukšlynų, Šilalės r. savivaldybėje – 1 sąvartynas ir 14 šiukšlynų, Pagėgių savivaldybėje 1 sąvartynas ir 13 šiukšlynų. Daugiau informacijos apie uždarytus ir rekultivuotus sąvartynus ir šiukšlynus rasite skiltyje įgyvendinti projektai.

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA) pradėtos eksploatuoti 2006 metais. Visose keturiose Tauragės regiono savivaldybėse pastatyta po vieną didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų bei juridinių asmenų surenkamos pavojingos ir nepavojingos atliekos, antrinės žaliavos. Surinktos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams tolimesniam jų sutvarkymui ar perdirbimui.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2009 metų sausio mėnesį.   Sąvartynui skirtas 9,9 ha ploto sklypas  Kaupių k. Žygaičių sen., Tauragės r.  Sąvartyne įrengtos modernios aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios  atliekų šalinimo sekcijos, susidarančio filtrato valymo įrenginiai, įdiegta atliekų svėrimo ir apskaitos sistema. Sąvartynas išplėstas 2015 m. įrengtos naujos  III – IV atliekų šalinimo sekcijos ir  subsekcijos atliekoms turinčioms asbesto šalinti, atnaujinti filtrato valymo įrenginiai.

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (ŽAKA) įrengtos ir pradėtos eksploatuoti 2012 – 2013 metais. Kompostavimo aikštelė Tauragės r. savivaldybėje įrengta sąvartyno teritorijoje, kitose savivaldybėse įrengtos specialiai tam skirtuose plotuose.  ŽAKA įrengtos siekiant įgyvendinti  ES reikalavimus,  Valstybinio atliekų tvarkymo plano užduotis, sumažinti  biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną.  Nuo 2013 metų vykdomas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš Tauragės regiono miestų gyventojų. Žaliosios atliekos priimamos iš gyventojų ir juridinių asmenų. Aikštelėse iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas – jos smulkinamos, sijojamos, vartomos, laistomos. Pagaminto komposto galima nusipirkti.

Bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelė įrengta ir pradėta eksploatuoti 2015 m. Aikštelėje tvarkomos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu atskirtos bioskaidžios atliekos. Sutvarkius šias atliekas gaunamas stabilatas. Stabilatas naudojamas sąvartyno atliekų sluoksnių perpylimui – uždengimui.