Tauragės rajono savivaldybės teritorija

2017 m. gegužės 17 d. Tauragės rajono savivaldybės sprendimu Nr. 1-207 nuo liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka.

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastoviąją dvinarės rinkliavos įmokos dalį privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar jų įgalioti asmenys.

Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių namų gyventojai bei kiti vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, pastovi ir kintama vietinės rinkliavos dalys skaičiuojamos nuo jiems priklausančio turto ploto. Individualių namų gyventojams bei juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais, pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto ploto, o kintamoji – nuo konteinerių (skaičiuojami mišrių komunalinių ir žaliųjų atliekų konteineriai) skaičiaus, tūrio ir jų ištuštinimo dažnio.

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos Metinis pastoviosios dalies dydis Metinis kintamosios dalies dydis
Viešbučių paskirties objektai 0,26 EUR/1 m2 0,62 EUR/1 m2
Administracinės paskirties objektai 0,23 EUR/1 m2 0,44 EUR/1 m2
Prekybos paskirties objektai 0,26 EUR/1 m2 0,53 EUR/1 m2
Paslaugų paskirties objektai 0,26 EUR/1 m2 0,44 EUR/1 m2
Maitinimo paskirties objektai 0,26 EUR/1 m2 0,78 EUR/1 m2
Transporto (tame tarpe garažai, išskyrus individualių (bendrijų) garažus) paskirties objektai 0,07 EUR/1 m2 0,38 EUR/1 m2
Individualių (bendrijų) garažų paskirties objektai 0,92 EUR/1 objekt. 3,01 EUR/1 objekt.
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,07 EUR/1 m2 0,49 EUR/1 m2
Sandėliavimo paskirties objektai 0,07 EUR/1 m2 0,16 EUR/1 m2
Kultūros paskirties objektai 0,14 EUR/1 m2 0,11 EUR/1 m2
Mokslo paskirties objektai 0,14 EUR/1 m2 0,13 EUR/1 m2
Gydymo paskirties objektai 0,34 EUR/1 m2 0,26 EUR/1 m2
Poilsio paskirties objektai 0,26 EUR/1 m2 0,36 EUR/1 m2
Sporto paskirties objektai 0,14 EUR/1 m2 0,23 EUR/1 m2
Religinės paskirties objektai 0,05 EUR/1 m2 0,23 EUR/1 m2
Specialiosios paskirties objektai 0,05 EUR/1 m2 0,44 EUR/1 m2
Sodų paskirties objektai 3,84 EUR/1 objekt. 8,46 EUR/1 objekt.
Žemės ūkio paskirties objektai (pastatai skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (fermos, daržinės, svirnai, sandėliai, garažai technikai laikyti, šiltnamiai)) 0,02 EUR/1 m2 0,06 EUR/1 m2
Kiti objektai 0,12 EUR/1 m2 0,43 EUR/1 m2
Netinkami naudojimui objektai 6,72 EUR/1 objekt.

Pateikus mokėjimo pranešimą vietinės rinkliavos mokestį galima sumokėti „Maxima“ prekybos centruose, „Perlo“ loterijos terminaluose, AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos spauda“ kioskuose.

Pageidaujantys vietinės rinkliavos mokestį už atliekų surinkimą mokėti elektroniniu būdu, gali pasinaudoti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro savitarnos svetaine https://www.ekoatris.lt/#login („Paysera” mokėjimų sistema) arba naudotis specializuota mokėjimų platforma www.vienasaskaita.lt.

Taip pat mokestį galima sumokėti  mokėjimo pavedimu  į žemiau nurodytas sąskaitas. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą ir mokėtojo kodą, kurį rasite mokėjimo pranešime.

Įmokos kodas 723391

Tauragės rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojai

Luminor Bank AS Sąskaita Nr. LT404010041600495879
AB „Swedbank“ Sąskaita Nr. LT127300010105400719
AB Šiaulių bankas Sąskaita Nr. LT077181300003130187

Kita aktuali informacija Tauragės r. sav. vietinės rinkliavos mokėtojams
 

Jei nesinaudojote savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, galite būti atleistas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo.

Tokiu atveju UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – UAB TRATC) reikia pateikti prašymą bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus: elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį arba seniūnijos išduotą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla.

Jei pateiksite elektros tiekėjo pažymą už praėjusius kalendorinius metus, tai per prašomą laikotarpį turi būti sunaudota ne daugiau kaip 180 kWh elektros energijos. O jei deklaruosite, kad nekilnojamo turto objekte negyvensite arba nevykdysite ūkinės veiklos ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, elektros energijos kiekis neturi viršyti 45 kWh.

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už praėjusius kalendorinius metus

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už ateinantį laikotarpį

Jeigu Jūsų nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, turite tiesę kreiptis į UAB TRATC ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją.

Sprendimus dėl nekilnojamojo turto paskirties arba ploto keitimo priima UAB TRATC.

NT ploto/paskirties tikslinimo deklaracija

Jei Jūsų nekilnojamo turto objektas yra avarinės būklės, galite pateikti argumentuotą prašymą dėl jo įtraukimo į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją.

Taip pat turite pateikti aplinkybes nurodančius dokumentus (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs), seniūnijos išduota ir seniūno patvirtinta pažyma, kurioje nurodyta, kad nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti ar yra avarinės būklės, kitus dokumentus).

Dvinarės rinkliavos dydis už netinkamus naudoti nekilnojamojo turto objektus – 6,72 eurai už objektą metams.

Vietinės rinkliavos įmokos nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Prašymas dėl NTO įtraukimo į netinkamų naudoti ar nenaudojamų NTO kategoriją

Jei esate senatvės pensiją gaunantis, registruotas ir gyvenantis vienas asmuo didelės kvadratūros name ar bute, Jums gali būti taikomas kitas maksimalus apmokestinamas plotas – 50 kv. m.

Tokiu atveju turite teisę kreiptis į UAB TRATC bei pateikti Asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją.

Taip pat UAB TRATC reikia pateikti seniūnijos išduotą pažymą apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte deklaruotus asmenis.

Asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ar individualiame gyvenamajame name deklaracija

Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį pagal turimų konteinerių dydį/tūrį, nustatant bazinį konteinerių ištuštinimo dažnį nemažesnį nei nustatyta patvirtintose Tauragės rajono savivaldybės Atliekų tvarkymo taisyklėse (nemažiau nei 52 kartus metams Tauragės mieste, o 26 – rajone).

Vietinės rinkliavos kintamojo dydžio dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, apskaičiuojama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 1 priede patvirtintais konteinerių ištuštinimo dydžiais:

● 1,31 Eur – 120 l talpos konteinerio ištuštinimą; ● 2,62 Eur – 240 l talpos konteinerio ištuštinimą; ● 8,42 Eur – 770 l talpos konteinerio ištuštinimą; ● 12,04 Eur – 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą.

Vietinės rinkliavos mokėtojams, siekiantiems deklaruoti atliekų kiekį, reikėtų kreiptis į UAB TRATC bei užpildyti Komunalinių atliekų deklaraciją.

Komunalinių atliekų deklaracija

Tauragės savivaldybės teritorijoje yra taikomos 2012 m. lapkričio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1- 509 priimtos lengvatos:

a) Jei Jūsų nekilnojamojo turto objektas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais, nuo 2 km ir toliau – 50 procentų.

Prašymas dėl lengvatos atstumui

b) Kai būste nėra gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų vietinės rinkliavos įmoka mažinama 30 procentų:

◘ pensinio amžiaus sutuoktiniams, iš kurių bent vienas yra sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygio; ◘ pensinio amžiaus žmonėms, kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų; ◘ vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Prašymas lengvatai

c) Prašymus dėl nenumatytų, tačiau išimtinais atvejais galimų lengvatų taikymo galite pateikti UAB TRATC.

Vėliau gauti prašymai yra perduodami nagrinėti Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą. Galutinį sprendimą dėl lengvatos taikymo ar netaikymo priima Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Prašymas Tauragės rajono savivaldybės administracijai

Dėl vietinės rinkliavos mokėjimo patikslinimo ar kitų nenumatytų aplinkybių mokėtojas gali kreiptis į UAB TRATC užpildydamas prašymą.

Prašymas UAB TRATC

Jeigu pageidaujate mokėjimo pranešimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gauti tik elektroniniu būdu ir atsisakyti popieriuje spausdinto varianto, galite užpildyti prašymą ir pateikti jį UAB TRATC.

Prašymas nesiųsti paštu

Jei naudojatės UAB TRATC savitarnos svetaine, popierinių mokėjimo pranešimų galite atsisakyti paslaugos informacijoje pažymėjus „Nesiųsti paštu“.

Arba parašykite mums žinutę https://www.uabtratc.lt/klausk-pranesk/

Išsamesnė informacija teikiama UAB Tauragės regiono atliekų centre, Paberžių g. 14, Tauragėje:

– gyventojų rinkliavos klausimais: tel. (8 446) 52500, el. p. taurage@uabtratc.lt;


– juridinių asmenų rinkliavos klausimais: tel. (8 446) 52500, el. p. rinkliava@uabtratc.lt;


– atliekų rūšiavimo, išvežimo, konteinerių išdavimo bei žymėjimo klausimais: tel. (8 446) 71872,

el. p. atliekutvarkymas@uabtratc.lt;