Šilalės rajono savivaldybės teritorija

2017 m. gegužės 25 d. Šilalės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-153 nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka.

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastoviąją dvinarės rinkliavos įmokos dalį privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar jų įgalioti asmenys.

Šilalės rajono savivaldybėje visiems vietinės rinkliavos mokėtojams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims) pastovi įmokos dalis skaičiuojama nuo turto ploto. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto plotas yra 100 kv. m bendro ploto. Daugiabučių ir individualių namų gyventojams kintamoji vietinės rinkliavos įmokos dalis priklauso nuo pagal tuo adresu deklaruotą gyventojų skaičių, turimų konteinerių tūrio ir jų ištuštinimo dažnio.

Nekilnojamojo turto objektai (išskyrus daugiabučių ir individualių namų), kurie naudojasi bendrais konteineriais, kintamoji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto ploto. O, nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais, kintamoji įmokos dalis skaičiuojama nuo konteinerių skaičiaus, tūrio ir jų ištuštinimo dažnio.

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos Metinis pastoviosios dalies dydis Metinis kintamosios dalies dydis
Viešbučių paskirties objektai 0,27 EUR/1 m2 0,69 EUR/1 m2
Administracinės paskirties objektai 0,23 EUR/1 m2 0,49 EUR/1 m2
Prekybos paskirties objektai 0,27 EUR/1 m2 0,58 EUR/1 m2
Paslaugų paskirties objektai 0,27 EUR/1 m2 0,49 EUR/1 m2
Maitinimo paskirties objektai 0,27 EUR/1 m2 0,85 EUR/1 m2
Transporto (tame tarpe garažai, išskyrus individualių (bendrijų) garažus) paskirties objektai 0,07 EUR/1 m2 0,42 EUR/1 m2
Individualių (bendrijų) garažų paskirties objektai 0,03 EUR/1 m2 0,20 EUR/1 m2
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,07 EUR/1 m2 0,53 EUR/1 m2
Sandėliavimo paskirties objektai 0,07 EUR/1 m2 0,16 EUR/1 m2
Kultūros paskirties objektai 0,14 EUR/1 m2 0,12 EUR/1 m2
Mokslo paskirties objektai 0,14 EUR/1 m2 0,15 EUR/1 m2
Gydymo paskirties objektai 0,31 EUR/1 m2 0,28 EUR/1 m2
Poilsio paskirties objektai 0,27 EUR/1 m2 0,41 EUR/1 m2
Sporto paskirties objektai 0,14 EUR/1 m2 0,24 EUR/1 m2
Religinės paskirties objektai 0,06 EUR/1 m2 0,24 EUR/1 m2
Specialiosios paskirties objektai 0,06 EUR/1 m2 0,49 EUR/1 m2
Sodų paskirties objektai 4,46 EUR/1 objekt. 9,25 EUR/1 objekt.
Žemės ūkio paskirties objektai (pastatai skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (fermos, daržinės, svirnai, sandėliai, garažai technikai laikyti, šiltnamiai)) 0,03 EUR/1 m2 0,07 EUR/1 m2
Kiti objektai 0,12 EUR/1 m2 0,47 EUR/1 m2
Netinkami naudojimui objektai 8,35 EUR/1 objekt.

Pateikus mokėjimo pranešimą vietinės rinkliavos mokestį galima sumokėti „Maxima“ prekybos centruose, „Perlo“ loterijos terminaluose, AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos spauda“ kioskuose.

Pageidaujantys vietinės rinkliavos mokestį už atliekų surinkimą mokėti elektroniniu būdu, gali pasinaudoti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro savitarnos svetaine https://www.ekoatris.lt/#login („Paysera” mokėjimų sistema) arba naudotis specializuota mokėjimų platforma www.vienasaskaita.lt.

Taip pat mokestį galima sumokėti  mokėjimo pavedimu  į žemiau nurodytas sąskaitas. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą ir mokėtojo kodą, kurį rasite mokėjimo pranešime.

Įmokos kodas 723392

Šilalės savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojai

Luminor Bank AS Sąskaita Nr. LT154010041600455880
AB „Swedbank“ Sąskaita Nr. LT517300010129007392
AB Šiaulių bankas Sąskaita Nr. LT937181300003130191

Kita aktuali informacija Šilalės r. sav. vietinės rinkliavos mokėtojams
 

Jei nesinaudojote savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, galite būti atleistas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo.

Tokiu atveju UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – UAB TRATC) reikia pateikti prašymą bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus: elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį arba seniūnijos išduotą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla.

Jei pateiksite elektros tiekėjo pažymą už praėjusius kalendorinius metus, tai per prašomą laikotarpį turi būti sunaudota ne daugiau kaip 180 kWh elektros energijos. O jei deklaruosite, kad nekilnojamo turto objekte negyvensite arba nevykdysite ūkinės veiklos ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, elektros energijos kiekis neturi viršyti 45 kWh.

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už praėjusius kalendorinius metus

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už ateinantį laikotarpį

Jeigu Jūsų nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, turite tiesę kreiptis į UAB TRATC ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją.

Sprendimus dėl nekilnojamojo turto paskirties arba ploto keitimo priima UAB TRATC.

NT ploto/paskirties tikslinimo deklaracija

Jei Jūsų nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti, galite pateikti argumentuotą prašymą dėl jo įtraukimo į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją.

Taip pat turite pateikti aplinkybes nurodančius dokumentus (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs), Statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti / gyventi ar fiziškai sunaikintas), seniūnijos išduota ir seniūno patvirtinta pažyma,  kitus dokumentus).

Dvinarės rinkliavos dydis už netinkamus naudoti nekilnojamojo turto objektus – 8,35 eur. už objektą metams.

Vietinės rinkliavos įmokos nemoka  negyvenamų statinių,  registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Prašymas dėl NTO įtraukimo į netinkamų naudoti ar nenaudojamų NTO kategoriją

Jei nekilnojamojo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nuo apmokestintų kintama vietine rinkliava gyventojų skaičiaus, vietinės rinkliavos mokėtojas gali būti atleistas nuo kintamos vietinės rinkliavos mokėjimo už šiuos nekilnojamojo turto objekte negyvenančius fizinius asmenis:

  • dieninių studijų formos programoje aukštojoje mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje ne toje pačioje savivaldybėje studijuojantys asmenys;
  • privalomąją karo tarnybą atliekantiems asmenys;
  • slaugos ligoninėje besigydantys arba senelių globos namuose gyvenantys asmenys.

Įvardintais atvejais vietinės rinkliavos mokėtojas UAB TRATC pateikia asmenų skaičiaus nekilnojame turte deklaraciją bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

Asmenų skaičiaus nekilnojamo turto objekte deklaracija

Jeigu gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto objekte esate deklaruotas vienas asmuo – vietinės rinkliavos pastovioji dalis yra skaičiuojama nuo 50 kv. m., o  nuo 70 kv. m. – gyvenamąją vietą deklaravusiems dviem fiziniams asmenims.

Tokiu atveju turite pateikti asmenų skaičiaus nekilnojamo turto objekte deklaraciją bei seniūnijos išduotą pažymą apie tame pačiame objekte deklaruotus asmenis.

Asmenų skaičiaus nekilnojamo turto objekte deklaracija

Šilalės savivaldybės teritorijoje yra taikomos 2017 m. birželio 22 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-169 priimtos lengvatos:

a) 100 procentų vietinės rinkliavos įmokos dydžio lengvata nustatoma ir taikoma religinės paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijai;

b) Jei Jūsų nekilnojamojo turto objektas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais, nuo 2 km ir toliau – 50 procentų.

Prašymas dėl lengvatos atstumui

Dėl vietinės rinkliavos mokėjimo patikslinimo ar kitų nenumatytų aplinkybių mokėtojas gali kreiptis į UAB TRATC užpildydamas prašymą.

Prašymas UAB TRATC

Jeigu pageidaujate mokėjimo pranešimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gauti tik elektroniniu būdu ir atsisakyti popieriuje spausdinto varianto, galite užpildyti prašymą ir pateikti jį UAB TRATC.

Prašymas nesiųsti paštu

Jei naudojatės UAB TRATC savitarnos svetaine, popierinių mokėjimo pranešimų galite atsisakyti paslaugos informacijoje pažymėjus „Nesiųsti paštu“.

Arba parašykite mums žinutę https://www.uabtratc.lt/klausk-pranesk/